Emre Tekuzem
Emre Tekuzem
19 Nisan 2018 Perşembe 22:04
207 Okunma
Ösym'den Sınav Binalarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Nisan 2018 tarihli resmi gazetede adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin yönetmelik değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adaylar ve sınav görevlileri yapılan değişikliklere göre sınav binalarına giriş yapacaklar.

Yönetmeliğin dayanak kısmına yeni hüküm eklendi. Daha önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelik için altıncı fıkra da eklendi.

Görevlendirme belgesi, Güvenlik görevlileri, İl/İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu, Kimlik belgesi ve Sınava giriş belgesi maddeleri değiştirildi. Yeni hükümler aşağıdadır. Ayrıca Biyometrik doğrulama tanımı da yönetmeliğe giren yeni hüküm oldu.

Görevlendirme belgesi: Sınavlarda sınav görevlilerinin kimlik bilgileri, sınav bilgilerini ve görevli oldukları sınav yerlerini gösteren, görevli işlemleri sisteminden (GİS) alınan sınav yeri görev belgesini tanımlamaktadır.

Güvenlik görevlileri: ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan Protokol ile çalışma usul ve esasları belirlenen genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerini ve kamu kurum ve kuruluşları güvenlik görevlilerini tanımlamaktadır.

İl/İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu: İlgili il Sınav Merkezinde ÖSYM tarafından belirlenen rektörün başkanlığında, sınav koordinatörü ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu; ilgili ilçe sınav merkezinde kaymakamın başkanlığında, sınav koordinatörü ve ilçe millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde ilçe emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla ilçe jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulunu tanımlamaktadır.

Kimlik belgesi: Üzerinde adayın güncel fotoğrafı bulunan T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ile bu belgelerin dışında sınavın ve sınav yapılacak merkezin özelliğine göre gerektiğinde ÖSYM tarafından geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek belgelerin tanımlamaktadır.

Sınava giriş belgesi: Sınavlarda, adayın T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için verilen kimlik numarası ve şifresini kullanarak aday işlemleri sisteminden (AİS) edindiği, üzerinde fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınav bilgileri, sınava giriş yeri bilgileri olan giriş belgesini tanımlamaktadır.

Yeni eklenen tanım: Biyometrik doğrulama; Aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitinini tanımlamaktadır.

Sınav koordinasyon kurulu maddesinde yer alan “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde değiştirildi.

Sınava girişte gerekli belgeler maddesinde yapılan değişiklikler:

Yeni hüküm: Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; Kimlik Belgesi ve ÖSYM sisteminden alacakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez. Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilir.”

Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. Sınav görevlilerinin kimlik doğrulaması biyometrik yöntemlerle de yapılabilir.”

Eski hüküm: Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; kimlik kartı ve adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınan ve/veya Başkanlıkça adaylara gönderilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.

Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan hüküm: Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.

Yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir ve ikinci birinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilir. Başka bir ülkenin vatandaşları için de o ülkeye ait pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.

Sınavın güvenliği maddesinde yer alan “saklama merkezlerinde” ibaresi “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde ve “kolluk” ibaresi “güvenlik” şeklinde değiştirilmiştir.

Sınav binaları ve çevresinin sınav öncesi kontrolü maddesinde yer alan “cep telefonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kablolu” ibaresi eklenmiştir.

Bina giriş güvenliği maddesinde yer alan kolluk ibareleri güvenlik şeklinde değiştirildi. Ayrıca değiştirilen eski ve yeni hükümler şu şekildedir.

Eski hüküm: Yanlışlıkla içeri girmiş olanların üst ve eşya araması yapılarak güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.

Yeni hüküm: Yanlışlıkla içeri girmiş olanlar, üst ve eşya araması yapılarak sınav binasına girişler sonlandırılmadan önce güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.

Görevlilerin sınav binasına girişleri maddesinde yapılan değişiklikle ilgili eski ve yeni hükümler şu şekildedir:

Eski hüküm: Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde özel kimlik kartları ile sınav görev belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, görevlendirme belgelerini de sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.

Yeni hüküm: Sınav görevlileri, Kimlik ve Görevlendirme Belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav görevli kartını da sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.

Adayların sınav binasına girişleri maddesinde yer alan usul ve esaslarda değişlikler yapıldı. Eski ve yeni önemli hükümler şu şekildedir: (c), (ç), (d), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak ve sınav görevlilerince Kimlik Belgesi ve Sınava Giriş Belgesi kontrol edilerek alınır.

ç) Adaylar, sınava girebilmek için Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmaz ve sınava giremezler. Her ne sebeple olursa olsun sınava alınmış olsa bile Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.”

“f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve Salon tutanağındaki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku oluşması halinde kimliği kuşkulu aday işlemi yapılır.

g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon tutanağına işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz.

ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda belirtilen sürede Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.”

Eski hükümler şu şekildeydi:

c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.

ç) Adaylar, sınava girebilmek için kimlik kartını ve sınava giriş belgesini veya sınavların türü ve özelliğine göre ÖSYM tarafından istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı kimlik kartı ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınamaz ve sınava giremezler. Her ne suretle olursa olsun sınava alınmış olsa bile kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.

f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır. Adayın kimliği konusunda hala kesin bir yargıya varılamaz ise tutanak tutulur ve Başkanlığa gönderilir. Sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesindeki fotoğrafın adayın kimlik tespitini güçleştirmesi durumunda; sınav sonunda adaya boş bir kâğıda, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul ve benzeri bilgileri kapsayan kimliğini açıklayıcı birkaç cümle yazdırılarak imzalatılır. Bu yazı ve adayın sınava giriş belgesi salon sınav tutanağına eklenir. Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan sonraki en geç 10 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir. Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon bilgi formuna işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz.

ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzunda belirtilen sürede veya Başkanlıkça belirlenen ek sürelerde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.

Sınav salonlarında ve binalarda yapılacak kontroller maddesinde yapılan değişiklikler eski ve yeni hükümlerle şu şekildedir.

Yeni hükümler: (1) Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların Kimlik ve Sınava Giriş Belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmaz.

(2) Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya tam teslim etmeyen adaylar, salon başkanı ve bina sınav sorumlusu tarafından tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılır ve sınavdan çıkma yasağı süresince bina sınav sorumlusu odasında bekletilir. Gerekli görülmesi halinde güvenlik görevlisinin nezaret etmesi sağlanır. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yeni fıkra: (6) Sınav görevlilerinin, sınav binalarına giriş kurallarına aykırı davranışları nedeniyle aykırılığın niteliğine göre süreli veya süresiz görev tercihi yapmaları kısıtlanır ve görev puanı kesintisi yapılır.

Eski hükümler: 1) Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların özel kimlik kartları ve sınava giriş belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanı/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmaz.

(2) Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasından çıkarılır. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.