10 Haziran 2014 Salı 13:14
2033 Okunma
Yönetici Atama Yönetmeliği Yayınlandı

Milli eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Yayınlandı

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM  KURUMLARI

YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011  tarihli  ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965  tarihli  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)  Ders  yılı:  Derslerin   başladığı   tarihten  kesildiği  tarihe  kadar geçen  süreyi ,

c) Dönem:  Ders  yılının  başladığı   tarihten  yarıyıl  tatiline  ve yarıyıl  tatili  bitiminden  ders kesimine kadar geçen  süreleri ,

ç) Eğitim  kurumu : Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğükurumlar ile bu  kurumlarda  yürütülen eğitim-öğretim  etkinlikleri için  program hazırlama, eğitim  araç -gereci üretme, inceleme,  değerlendirme ,  öğrenci  ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya  yarışma  sınavları için gerekli iş ve  işlemleri yürütme, rehberlik  ve sosyal  hizmetler  verme yoluyla yardımcı ve  destek  olan  kurumları ,

d) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim  kurumlarında  müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37nci maddelerine göre  verilen  ikinci görevi,

e) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitimkurumlarında  müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

f) Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim  kurumlarında  müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

g) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim  kurumlarında  müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ğ)  Yıl : Göreve  başlama   tarihine  göre geçen on iki aylık  süreyi ,

h) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitimkurumlarında  müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a)  Yükseköğretim  mezunu olmak,

b) Son  başvuru   tarihi  itibarıyla Bakanlık kadrolarında  öğretmen  olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim  kurumuna , görevlendirileceği  tarihte   alanı  itibarıyla  öğretmenolarak atanabilmeşartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği  tarih  itibarıyla, son dört  yıl  içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik göreviüzerinden alınmamış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birinitaşımaları  gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki  yıl  görev yapmış olmak.

c)  Kurucu  müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili  öğretmen  olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığıdâhil toplam en az üç  yıl  görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim  hizmetleri  sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışolmak.

d) Bakanlık kadrolarında  öğretmen  olarak asaleten en az sekiz  yıl  görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini  taşımaları  gerekir:

a) Müdür,  kurucu  müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim  hizmetleri  sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışolmak.

c) Bakanlık kadrolarında  öğretmen  olarak asaleten en az dört  yıl  görev yapmış olmak.

Yönetici  ihtiyac ı karşılanamayan eğitim  kurumlar ı

MADDE 8 - (1) 6 ve 7 nci maddelerde öngörülen şartları taşıyan aday bulunamaması nedeniyle yönetici norm kadrosu boş kalan eğitim  kurumlarına  yapılacak yönetici görevlendirmelerinde, söz konusu maddelerde aranan  hizmet   süreleri ihtiyaç  karşılanana  kadar birer  yıl  düşürülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Genel Esaslar

Müdürlüğe görevlendirme usulleri

MADDE 9 - (1) Müdürlüğe görevlendirme;

a) Görev  süresinin  uzatılması,

b) İlk defa veya  yeniden  görevlendirme,

usulleriyle yapılır.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 10 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim  kurumunda  sekiz yıldan fazla  süreyle  yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim  kurumunda  aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynıeğitim  kurumuna  yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu  tarih  itibarıyla bu Yönetmelikteöngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Yöneticilik görev  süresi  uzatılmayanlardan  yeniden  görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynıgörevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.

(5) İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din  Kültürü  ve Ahlak Bilgisi veya meslek  dersleri   alan   öğretmenleri  arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve  teknik eğitim kurumlarının  müdür yardımcılarından en az biri meslek  dersleri   alan   öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih , Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji  alan   öğretmenleri  arasından;  güzel  sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar,  Resim  veya  Müzik   alan  öğretmenleri  arasından; spor  liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi  alan  öğretmenleri arasından; özel eğitim  kurumları  müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik  veya özel eğitim  alan   öğretmenleri  arasından görevlendirilir.

(6)  Öğrencilerinin  tamamı kız olan eğitim  kurumlarının  müdürleri ile bu  kurumlar  ve yatılı kız  öğrencisi  bulunan eğitim  kurumlarının  müdür yardımcılarından en az biri  kadınadaylar arasından görevlendirilir.

(7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim  kurumlarınınmüdür yardımcılarından en az biri  kadın  adaylar arasından görevlendirilir.

(8) Yöneticilikte dört yıllık görev  süresini  dolduranlardan görev yaptıkları eğitim  kurumubakımından  5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı  taşımayanların görev süreleri , görev yapmakta oldukları eğitim  kurumunda  uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim  kurumlarına  müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısıgörevlendirmeleri  yeni  görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her  yıl  Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık  internetsitesinde  duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar

Değerlendirme komisyonu

MADDE 11 - (1)  Değerlendirme  komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millîeğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şubemüdüründen oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3)  Değerlendirme  Komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarınındeğerlendirmelerinde  görev alamaz.

(4)  Değerlendirme  komisyonunun sekretarya  işlemleri , il millî eğitim müdürlüklerinin insankaynaklarıhizmetlerinden  sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 12 - (1)  Değerlendirme  komisyonu; eğitim  kurumu  müdürlüğünde ilk defa veyayeniden  görevlendirilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava alınacakları, Ek-2'de yeralan  Eğitim  Kurumu  Müdürlüğüneİlk Defa ve  Yeniden  Görevlendirileceklere İlişkinDeğerlendirme  Formu üzerinden belirlemekle görevlidir.

(2)  Değerlendirme  komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı  değerlendirme sonuçları değerlendirmenin  yapıldığı  tarihten  itibaren en geç 10 iş günü içinde başvuran yönetici adayları ile il milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(3)  Değerlendirme  komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı  değerlendirme  sonuçlarına itirazlar il milli eğitim müdürlüklerine yapılır. Bu itirazlar  değerlendirme  komisyonu tarafından sözlü sınavlardan  önce  sonuçlandırılır.

Sözlü sınav komisyonu ve çalışma usulü

MADDE 13 - (1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya bir ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il millî eğitim müdürlüğünden belirlenen bir şube müdürü ile  farklı  ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belirlenen üç şube müdüründen oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu  kurulabilir .

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısıyla yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya  işlemleri , il millî eğitim müdürlüklerinin insankaynaklarıhizmetlerinden  sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDE 14 - (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak vedeğerlendirmek ,

b) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve  işlemleri  yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetici Görevlendirmesi

Müdürlük görev süresinin uzatılması

MADDE 15 - (1) Görev  sürelerinin  uzatılmasını isteyen müdürler  elektronik   ortamdabaşvuruda  bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev  süresini  dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda  sekiz yıllık görev  süresini  dolduran müdürler, Ek-1'de yer  alan Görev  Süreleri Uzatılacak Eğitim  Kurumu  Müdürleri  Değerlendirme  Formuüzerinden değerlendirilir .

(2) Ek-1'de yer  alan  Form üzerinden yapılacak  değerlendirme , müdürlük görev  süresininsona ereceği  ders  yılının son gününe göre üç ay  öncesinden  itibaren yapılır.

(3) Ek-1'de yer  alan  Formun  değerlendirilme   sürecine  ilişkin iş ve  işlemler , il millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim  kurumunun  bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlüklerince yürütülür.

Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim  kurumunda  uzatılması

MADDE 16 - (1) Dört yıllık görev  süresi  sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim  kurumundaki  görevlerinin uzatılması için  başvuruda  bulunanların görevsüreleri , Ek-1'de yer  alan  Form üzerinden yapılan  değerlendirme  sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifiüzerine valinin onayı ile uzatılır.

Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim  kurumu  dışında uzatılması

MADDE 17 - (1) Müdürlük görev  süresi  aynı eğitim  kurumunda  uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

a) Müdürlüğü boş bulunan eğitim  kurumları ,

b) Müdürlük görev  süresi  aynı eğitim  kurumunda  uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim  kurumları ,

c) Görev  sürelerinin  görev yaptıkları eğitim  kurumlarında  uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim  kurumları ,

ç) Aynı eğitim  kurumunda  sekiz yıllık müdürlük  süresinin  dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim  kurumları

il millî eğitim müdürlüklerinin  internet   sitesinde  duyurulur.

(2) Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim  kurumunda  sekiz yıllık müdürlük  süresini tamamlayıp Ek-1'de yer  alan  Form üzerinden yapılan  değerlendirme  sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan  alanlardan  görev  süresinin  başka eğitim  kurumunda uzatılmasını isteyenlerin başvuruları   elektronik   ortamda  alınır.

(3) Görev  süresinin  diğer eğitim  kurumlarında  uzatılması için bu maddenin ikinci fıkrasına göre başvuruda  bulunan müdürlerin görev  süreleri , tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne  göre il millî eğitim müdürünün teklifiüzerine valinin onayı ile uzatılır.

(4) Bu maddeye göre görev  süresinin  uzatılmasını isteyen adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;  hizmet  puanı, yöneticilikteki  hizmet   süresi ,  öğretmenlikteki   hizmet  süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

İlk defa ve  yeniden  müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 18 - (1) Müdürlük görev  süresinin  uzatılması  işlemlerinin  tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim  kurumları , il millî eğitim müdürlüklerinin  internetsitesinde  duyurulur.

(2) Müdürlük görev  süresi  uzatılmayanlar ve daha  önce  müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı  tarihten   önce  müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin  başvuruları  elektronik   ortamda  alınır.

Değerlendirme ve sözlü sınav

MADDE 19 - (1) İlk defa ve  yeniden  müdür olarak görevlendirilmek üzere  başvurudabulunanlar, Ek-2'de yer  alan  Form üzerinden  değerlendirme  komisyonu tarafındandeğerlendirilir .  Değerlendirme  sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en  yüksek  puanalandan   başlamak  üzere, boş eğitim  kurumu  müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlüsınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar, Ek-3'te yer  alan  Sözlü Sınav  Değerlendirme  Formuna göre 100 tam puan üzerinden  değerlendirilir .

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 20 - (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı  Kamu  Malî Yönetimi veKontrol  Kanunu, 5580 sayılı ÖzelÖğretim  Kurumları  Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve  ilgili  diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel  kültür ,

yönlerinden  değerlendirilir .

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak  değerlendirmede  (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan  alanlar  başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 21 - (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı  tarihten  itibaren en geç 10 iş günü içinde il millîeğitim müdürlüklerinin  internet   sitesinde  duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı  tarihten  itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde incelenerek karara  bağlanır . İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Müdürlüğe ilk defa ve  yeniden  görevlendirme

MADDE 22 - (1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer  alan  Formüzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen  alanlarda  görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu  alanlarda  görev yapanlar için istisna olarak belirtilen eğitim  kurumlarında  görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim  kurumları  ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynımaddenin  altıncı fıkrasında belirtilen eğitim  kurumlarında  görevlendirilme isteğinde bulunan  kadın  adaylar için bu eğitim kurumları  ile sınırlı olmak üzere üç puan,  kurucu  müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarında  görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim  kurumları ile sınırlı olmak üzere beş puan ilave edilir.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan  alanlar , bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına görehesaplanan  puanüstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-2'de yer  alan  Forma göredeğerlendirme  puanı, Ek-3'te yer  alan  Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki  hizmetsüresi ,  öğretmenlikteki   hizmet   süresi  fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(5) Görevlendirme  işlemleri , itirazların sonuçlandırıldığı  tarihten  itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

MADDE 23 - (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim  kurumlarına , görevlendirilecekleri  tarih  itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim  kurumunda  veya eğitim  kurumunun  bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim  kurumlarında  halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim  kurumu  müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilenlerden dört yıllık görevsüresini  tamamlayanların görev  süresi , bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle uzatılabilir.

(3) Aynı eğitim  kurumunda  aynı unvanla sekiz yıllık görev  süresini  tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından  yeniden  görevlendirilmek isteyenler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usulle başka bir eğitim  kurumunda  görevlendirilebilir.

ALTINCI  BÖLÜM

Ortak Hükümler

Yöneticilik görev süresi  hesaplanmas ı

MADDE 24 - (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık  sürenin  hesabında aynı unvanla geçirilenhizmet   süreleri  esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği  tarih ;  ders  yılının içinde olması halinde dört yıllık  sürenin  dolduğu  tarihin  içinde bulunduğu  ders  yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık  sürenin  dolduğu  tarihi  takip eden  ders  yılının son günüdür.

(2)  Kurucu  müdürlük ve müdür yetkili  öğretmenlikte  geçen  süreler  ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen  süreler , dört yıllık  sürenin  hesabında değerlendirilmez .

(3) Dört yıllık  sürenin  hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilir.

Kurucu  müdürlüğe görevlendirme

MADDE 25 - (1)  Yeni  açılmakta olan eğitim  kurumlarını  eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim  kurumunun  eğitim ve öğretime açılıp  kuruma  norm kadroya bağlı müdür görevlendirmesi yapılana kadar geçen  süre  içerisinde yönetim  hizmetleriniyürütmek üzere, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millîeğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından  kurucu  müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 26 - (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim  kurumlarında  görev yapmak üzere, o eğitim  kurumunda  görevli  öğretmenler  arasından,  öğretmenlik  görevi yanında  yönetim hizmetlerini  de yürütmek üzere, il millîeğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili  öğretmen  görevlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması

Yöneticilik görevinin sona ereceği durumlar

MADDE 27 - (1) Yöneticilik görevi;

a) Görevlendirildikleri  tarihe  göre dört yıllık  sürenin  dolduğu  tarihin  içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık  sürenin  dolduğu  tarihin   ders  yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin  dolduğu  tarihi  takip eden  ders  yılının bittiği,

b) Birleştirilen eğitim  kurumlarında  görev yapanlar  bakımından  bu  işlemlerin  gerçekleştiği,

c) Kapatılan eğitim  kurumlarında  görev yapanlar  bakımından  bu  işlemlerin  gerçekleştiği,

ç) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak  KültürKomisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve  uluslararası   kuruluşlardagörevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

d) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir  yıl  veya daha fazla  süreyle  geçici veyasürekli  olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı,

e) Bir  yıl  veya daha fazla  süreyle  aylıksız izin  alanların  aylıksız izinlerinin  başladığı ,

f) 4688 sayılı  Kamu  Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir  yıl  veya daha fazla  süreyle  aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı ,

tarihten  itibaren sona erer.

(2) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler, bulundukları eğitim  kurumunda   alanlarında  açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim  kurumuna , aksi durumda  öncelikle  kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun  ihtiyaç  bulunan eğitim  kurumlarınaöğretmen  olarak atanır.

(3) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre sona erenler,  önceliklekadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim  kurumlarına   öğretmen  olarak atanır.

(4) Yöneticilikleri birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine göre sona erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, en son görev yaptıkları ilde durumlarına uygun açık norm kadrosu bulunan eğitim  kurumlarınaöğretmen  olarak atanır.

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 28 - (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitimkurumunda   alanlarında  açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim  kurumuna ; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim  kurumuna   öğretmen  olarak atanır.

(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir  yıl  geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez.

Yöneticilik görevinden alınma

MADDE 29 - (1) Eğitim  kurumu  yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan  raporların  yetkili amir ve  kurullarca   değerlendirilmesi  sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun  ihtiyaç  bulunan eğitim kurumlarına  öğretmen  olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört  yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere  başvuruda  bulunamaz.

Yönetici norm kadrosunda değişiklik

MADDE 30 - (1)  İlgili  mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim  kurumlarında  norm kadro fazlası olanlar,  dersyılı sonuna  kadar bu eğitim  kurumlarındaki  yöneticilik görevlerine  devam ederler . Bu kişiler , yöneticilik görevlerinin  ders  yılıyla birlikte sona ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda   alanlarında  açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim  kurumuna , aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim  kurumuna   öğretmen  olarak atanır.

(2) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları,  hizmet  puanı daha az olandan  başlamak  üzere belirlenir.  Hizmet  puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki  hizmet süresi , öğretmenlikteki   hizmet   süresi  daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 - (1) 4/8/2013  tarihli  ve 28728 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim  Kurumu  Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014  tarihi  itibarıyla görev  süreleridört  yıl  ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014  ders  yılının bitimi  tarihinde başka bir  işleme  gerek kalmaksızın sona erer. Görev  süreleri  14/3/2014  tarihi  itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık  sürenin  tamamlanmasını takip eden ilk  ders yılının bitimi itibarıyla başka bir  işleme  gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014  ders  yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve  başlayana  kadar görevlerine devam eder .

2011 yılı Eğitim  kurumlar ı müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim  kurumu  müdürlüğü seçme sınavında başarılıolanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek üzere  başvuruda  bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  tarihten  sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmaküzere, başka bir şart aranmaksızın ve  değerlendirmeye  tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava alınır. Bunlardan sözlüsınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2'de yeralan  Form üzerinden yapılacak  değerlendirme  sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre belirlenir.

(2) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim  kurumu  müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığıseçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  tarihten  sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilir.

Dönüştürülen eğitim  kurumlar ı

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Dönüştürülen eğitim  kurumlarının  dönüştürülmeden  öncekiyöneticileri, kalan görev  sürelerini  dönüştürülen eğitim  kurumunda  tamamlar.

Değerlendirme ve görevlendirme işlemleri

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı  tarihinde  müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduran eğitim  kurumu  müdürlerinin Ek-1'de yer  alan  Form üzerinden yapılacakdeğerlendirme   işlemleri , 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen  süre  sınırlamasına tabi olmaksızın 10 uncu maddenin onuncu fıkrası kapsamında Bakanlıkça belirlenecek yönetici görevlendirmeleri takviminde belirtilecek  tarihler  arasında yapılır.

Yürürlük

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Son Güncelleme: 10.06.2014 13:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.